สถิติ

สถิติของเราได้มาจากการศึกษาผู้สมัครทั้งหมดในระดับโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและสามารถพัฒนาขึ้นอยู่กับผลการค้นหาใหม่


การแพร่กระจายของไอคิวในประชากรโลก


ค่าเฉลี่ย IQ ต่อกลุ่มอายุ


ค่าเฉลี่ย IQ ตามระดับการศึกษา


ค่าเฉลี่ย IQ ต่อพื้นที่การศึกษา

เริ่มทำแบบทดสอบ!